Free Web Hosting

a lovely thing isn't it? Vobbangoura Gorad Dortsars a lovely thing isn't it?

a lovely thing isn't it? Back a lovely thing isn't it?
stasbangoura kebabom

gamra termom mor vobbangouars tol termatad mom
lasad vobbangoum tu lusad vobbangoum dur telomad telemem

bura dur randmem gor vaelaod redars
gokad kebab dur mongemem gor tovotra gortars tovet

lasad vobbangoum bungedotgerars dur vekemem
tu tovotom momtatertars dur samem
lusad vobbangoum gorad stastarars dur vekemem
tu tovotom buntterdars dur samem

bura dur randmem gor vaelaod redars
gokad kebab dur mongemem gor tovotra gortars tovet

dosad larmars dur vergmem demor lasad redars
stermdumtedom lusad redars bertarmem
sar dur sobmem emor lasad redars
sasastertaom dur lasad dasotmem emor lusad redars
mosad bura dur telemem gor tom
kot lasad kebabom tovotars dur vergmem
gamra gomodom mor valara mosadtears
gamom mor goradadad gor terkars

vobbangoum dur todmem
kot
vobbangoum vobbangouars dur rosmem

bura dur randmem gor vaelaod redars
gokad kebab dur mongemem gor tovotra gortars tovet

mosad susus stoars dor losemem demor gamars
tovotad susus soutsusus dor bontmem
vobbangoum soutbangouars dor gulomemlu
gamom mor stasbangouars
valom mor dotbangouars

a lovely thing isn't it? gamom valars dor telmemlu
valom dar losemem emor gamars

a lovely thing isn't it? dotbangoum gamars dor tamem
valom dor tamemlu

a lovely thing isn't it? gamom dar lomemlu emot
vordad soutbangoum dor lomem gor somoars

a lovely thing isn't it? gamom valra rorars dar tetemem ve
vordad valom mor todad

valom mor todad

stasbangoum mosad burars dur rosmem
vobom mor telomad tol momars
stasra kebabom rorars dur ramem
tovotom dur lomem